Privacyverklaring


Algemene overwegingen


Bert Mulder Uitvaartzorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen ons bedrijf wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.


Bert Mulder Uitvaartzorg handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.

Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen te hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacyverklaring.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan Bert Mulder Uitvaartzorg zijn verstrekt, bijvoorbeeld aan partijen die (mede) uitvoering geven aan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Op de hoogte zijn van de rechten van cliënten en/of opdrachtgever(s) omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering van een uitvaart, danwel het vastleggen van uitvaartwensen (de zgn. “voorregeling”) en de bedrijfsvoering en dat wij deze rechten respecteren.

Bert Mulder Uitvaartzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten/opdrachtgever(s). Bert Mulder is belast met het privacybeleid en is voor opdrachtgever(s) de contactpersoon ingeval van vragen en/of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Bedrijfsnaam: Bert Mulder Uitvaartzorg

Contactpersoon: Bert Mulder

Adres: Spechtenhof 7

Postcode en Plaats: 9502 SM  Stadskanaal

Emailadres: bertmulder@bmuz.nl

Telefoonnummer: 0599 – 611145


Doeleinden en persoonsgegevens


Bert Mulder Uitvaartzorg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de opdracht voor het uitvoeren en afwikkelen van uitvaart te kunnen aanvaarden. Zonder deze gegevens kunnen wij geen uitvaart uitvoeren, mede omdat we dan niet in de gelegenheid zijn om de noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen. Ook voor het afhandelen van vragen en/of klachten hebben we uw persoonsgegevens nodig.

Voor het uitvoeren van een uitvaart of het vastleggen van uitvaartwensen moeten wij over de volgende persoonsgegevens beschikken:

Van de overledene:

Geboortenaam (en/of achternaam), geslacht, voornamen, roepnaam, titulatuur, geboorteplaats- en datum, BSN, woonadres en nationaliteit, burgerlijke staat, datum, tijdstip, adres en plaats van overlijden, naam van de schouwarts, eventueel lidmaatschap van een uitvaartvereniging, relevante gegevens van uitvaartverzekering.

Van de eventuele partner:

Alle eerdergenoemde gegevens, aangevuld met telefoonnummer (vast en/of mobiel), emailadres en IBAN.

Indien de overledene geen partner heeft of indien de partner niet de opdrachtgever van de uitvaart is, dan worden deze zelfde gegevens van de opdrachtgever verwerkt. 

Van belang is, dat indien toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens niet wordt verleend, de overeenkomst tot uitvoering van de uitvaart niet tot stand kan komen en het vastleggen van uitvaartwensen niet mogelijk is.

Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen


Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt en/of indien wij de wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te verstrekken.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Bert Mulder Uitvaartzorg alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de cliënt/opdrachtgever(s) toestemming is gegeven.

Persoonsgegevens worden nooit aan andere partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn wettelijk verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Deze wettelijke bewaartermijn is de minimale termijn van bewaring van uw gegevens. Na deze bewaartermijn kunnen uw gegevens op uw verzoek verwijderd worden. Indien wij uw gegevens hebben verzameld voor een voorregeling, maar u besluit om de uitvaart door een andere partij te laten verzorgen, dan heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Uw verzoek om verwijdering van gegevens kunt u sturen aan de eerder vermelde contactgegevens.Beveiliging van persoonsgegevens


Bert Mulder Uitvaartzorg heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

Bert Mulder Uitvaartzorg werkt met een softwaresysteem dat alleen toegankelijk is voor daartoe bevoegd personeel

Het software systeem is beveiligd met (een) wachtwoord(en). Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.

Het systeem waarmee wordt gewerkt, is doorlopend beschikbaar en actueel.

Uitvaartdossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.

Bij mobiel inloggen wordt veilig gewerkt.

Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.


Recht van inzage, correctie, beperking, gegevenswissing, recht op gegevens overdraagbaarheid en recht van bezwaar

Indien wij persoonsgegevens van u hebben verwerkt, heeft u de volgende rechten:

Recht van inzage: uw kunt uw gegevens bij ons opvragen

Recht van correctie: uw kunt uw gegevens laten wijzigen als die niet kloppen.

Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken, bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens. Dit is alleen mogelijk voor zover wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst.

Recht van verwijdering: uw heeft het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Dit is alleen mogelijk als wij uw gegevens niet meer gebruiken om een overeenkomst uit te voeren en indien de wet dit toestaat, bijvoorbeeld in geval van een wettelijke bewaartermijn.

Recht van bezwaar: uw heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.  Indien u van dit recht gebruik wilt maken, verzoeken wij u om dit per mail of per brief kenbaar te maken. Geef duidelijk aan waarom u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens. Stuur in geval van bezwaar altijd een kopie van uw ID of paspoort mee, waarin u uw BSN en pasfoto onherkenbaar heeft gemaakt.

Cookies

Bert Mulder Uitvaartzorg kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies.

Website van Bert Mulder Uitvaartzorg

Op de website van Bert Mulder Uitvaartzorg zijn links geplaatst naar andere websites. Bert Mulder Uitvaartzorg kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de websites die u bezoekt.

Sociale netwerken

Op onze website kunnen knoppen worden opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen via sociale websites zoals bijvoorbeeld Facebook.

Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het betreffende sociale netwerk. Deze code plaatst onder meer cookies. Leest u de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Vragen

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail of brief te sturen. De contactgegevens vindt u elders op deze pagina.

Wijzigingen

Bert Mulder Uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien u van deze wijzigingen op de hoogte wilt blijven, kunt u regelmatig deze pagina bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen heeft voor de manier waarop Bert Mulder Uitvaartzorg uw persoonsgegevens verwerkt, dan worden deze wijzigingen vermeld in deze privacyverklaring.

Stadskanaal, mei 2018